Intersnack Slovensko, a.s.

Spoločenská zodpovednosť

Makadamové orechy

Prvá úroda makadamových orechov pestovateľov v Malawi

A woman with pink bobble hat sits in front of a bush with macadamia fruits

V oblasti udržateľného získavania zdrojov sa spoločnosť Intersnack zapája do množstva miestnych projektov, ktorých cieľom je vytvoriť transparentný a udržateľný dodávateľský systém. Ústredný bod našej práce tkvie v podpore získania prístupu na národné a medzinárodné trhy pre všetkých miestnych poľnohospodárov i spracovateľov.

Lokálny projekt na podporu pestovania makadamových orechov v Malawi predstavuje iba jeden z mnohých príkladov, kde chceme vybudovať dodávateľský reťazec a pritom realizovať strategické a dlhodobé záväzky v oblasti získavania zdrojov pre výrobu našich produktov. Podpora miestnych farmárov v tomto prípade umožňuje našu dlhodobú spoluprácu s dodávateľskými spoločnosťami Sympany, dánskym ministerstvom zahraničných vecí a nevládnej organizácie Development Aid from People to People (DAPP) pôsobiacej v Malawi.

Drobní poľnohospodári v Malawi sa pri pestovaní makadamových orechov stretávali s množstvom problémov. Patril k nim nedostatok materiálu, znalostí, ale aj malé množstvo oblastí vhodných na pestovanie či obmedzené predajné kanály. Významnú prekážku im tiež robilo až sedem rokov trvajúce obdobie od vysadenia stromu makadamia po úrodu prvých orechov. Navyše, k plnej plodnosti sa stromy opäť vrátia po ďalších troch až piatich rokoch od predchádzajúceho zberu.

Macadamia trees also improve the fertility and quality of the soil. Men work with tree seedlings

“V rámci projektu som nielen získala samotné sadenice stromu, ale navyše som získala množstvo cenných informácií, ako makadamové orechy pestovať a aj predchádzať prípadným chorobám. Tiež som sa naučila, ako najlepšie využiť pôdu, a to pestovaním týchto orechov spoločne s inými plodinami, ako sú strukoviny.”

Odetta, účastník projektu Macadamia

People stand in a large group on the macadamia field

Cieľom projektu bolo zabezpečiť nové zdroje príjmov pre drobných farmárov. Spoločne s ďalšími partnermi sme od roku 2014 oslovili 3000 poľnohospodárov, z ktorých až polovicu tvorili ženy, a poskytli im 300 000 sadeníc.

Napriek tomu, že prvý zber makadamových orechov z projektu bol plánovaný až v roku 2022, cieľ bol dosiahnutý už v roku 2020.

People in colorful clothes in Malawi stand in a row and pass macadamia tree seedlings to each other. On the right is the end of a truck from which the seedlings are unloaded.
Illustration of Shaking hands

Spoločenská

zodpovednosť

Zaväzujeme sa k neustálemu zlepšovaniu pracovných podmienok zamestnancov u jednotlivých dodávateľov. Priebežnou komunikáciou a realizáciou auditov eliminujeme prípadné riziká a v spolupráci s partnermi a nezávislými iniciatívami prispievame nielen k lepším podmienkam pracovníkov, ale i k vyšším výnosom plodín i dosiahnutej kvalite produktov a k podpore podnikania drobných poľnohospodárov zapojených do dodávateľskej siete.

Ďalšie príbehy z oblasti udržateľnosti

Lentil Chips

Inovujeme,

aby sme uspokojili rastúci dopyt po lepších snackoch

View of a hand, holding a sign with a recycling logo

Obalový materiál

Lepšími obalmi podporujeme fungovanie obehového hospodárstva

Bird's eye view: Many colleagues in work clothes stand around a table in a meeting room and analyze figures together.

Nápomocné vedenie zamestnancov

Aby sme dosiahli angažovanosť našich zamestnancov a to, aby skutočne prijali zodpovednosť za vykonanú prácu, musíme im dať priestor na rozvoj ich potenciálu.