Intersnack Slovensko, a.s.

Etický kódex

Integrita a dôvera sú kľúčom nášho úspechu

Etický kódex

Etický kódex Intersnack Group vyjadruje náš etický a morálny prístup. Týchto sedem zásad definuje, čím sa riadi každý zamestnanec v Intersnack Group na celom svete a zároveň zaisťuje, že konáme v súlade s platnými zákonmi a predpismi.

Výkonné vedenie firmy sa zaviazalo uplatňovať osvedčené postupy a vysoký stupeň podnikového riadenia v rámci celej skupiny Intersnack Group.

Na dodržiavanie celofiremných pravidiel dohliada i špecializované oddelenie, na ktoré sa môžete kedykoľvek obrátiť s otázkami alebo ďalšími podnetmi.

Email: compliance@intersnack.sk.

Zásady nášho etického kódexu

  1. Vyrábame kvalitné snacky na najvyššej úrovni.
  2. Správame sa vždy zásadovo.
  3. Konáme čestne a v najlepšom záujme spoločnosti Intersnack Group.
  4. Odsudzujeme všetky formy korupcie.
  5. Správame sa férovo.
  6. S konkurenciou súťažíme čestne a rešpektujeme slobodný trh.
  7. Minimalizujeme dopady našej činnosti na životné prostredie a podnikáme spoločensky zodpovedným prístupom.

Intersnack Group Whistleblower systém

V prípade, že sa stretnete s akýmkoľvek porušením platných zákonov, interných predpisov, morálnych alebo obchodných zásad zamestnancov Intersnack Group, môžete nás o tom informovať i anonymným spôsobom prostredníctvom systému nahlasovania Whistleblower. Týka sa to i oznámenia porušenia etického a obchodného správania partnerov Intersnack Group a ich sub-partnerov.

Tento systém je k dispozícii nielen všetkým zamestnancom spoločnosti, ale tiež spotrebiteľom, dodávateľom, obchodným partnerom a zástupcom tretích strán.

Certifikovaný systém Whistleblower so zabezpečeným pripojením a zašifrovaným odosielaním správ nájdete v jednotlivých jazykových mutáciách tu.

Viac o spoločnosti Intersnack

Firemná kultúra

Firemnou stratégiou definujeme nielen naše plány či vízie do budúcnosti, ale i hodnoty našej práce a prístup k zamestnancom.

Naše vedenie

Zoznámte sa s vedením spoločnosti Intersnack, tímom manažérov s medzinárodnými skúsenosťami.

Udržateľnosť

Zodpovedné správanie voči okolitému svetu a udržateľné podnikanie patrí k našim najdôležitejším hodnotám.