Intersnack Slovensko, a.s.

Zodpovednosť voči

životnému prostrediu

Globálne ekologické problémy predstavujú hrozbu pre ľudí i planétu.

Mnohé z problémov v oblasti udržateľnosti a životného prostredia sú vzájomne prepojené. Napríklad plytvanie potravinami sa podieľa na celkovej svetovej produkcii skleníkových plynov až ôsmimi percentami. Toto je obzvlášť relevantné pre naše odvetvie. Navyše približne jedna tretina celosvetovo vyprodukovaných potravín končí ako odpad. Čo vo svete, kde mnoho ľudí hladuje a trpí podvýživou, znamená ekologickú a predovšetkým ľudskú tragédiu.

Hlavné aktivity

V oblasti ochrany životného prostredia sa zameriavame na minimalizovanie množstva vyprodukovaného odpadu. Cielene teda znižujeme odpady obalov i plytvanie potravinami. Týmito opatreniami sme dokázali potlačiť uhlíkovú stopu a znížiť spotrebu energií pri výrobe našich produktov.

Keďže veľká časť našej ekologickej stopy vzniká v rámci dodávateľského reťazca, aktívne spolupracujeme s dodávateľmi a snažíme sa naše aktivity a úsilie o pozitívny dopad na životné prostredie rozšíriť i medzi nich. Priebežným znižovaním odpadov a strát v priebehu všetkých krokov výroby, sme schopní prispievať k fungovaniu obehového hospodárstva.

Čo sme už dosiahli

21%

zníženie produkcie CO₂

v porovnaní s rokom 2010

6%

zníženie

množstva obalov v porovnaní s rokom 2014

0%

plytvanie potravinami

v továrňach v roku 2020

17%

zníženie spotreby vody

pri výrobe zemiakových lupienkov v porovnaním s rokom 2014

Náš záväzok

v oblasti obalových materiálov

V oblasti obehového hospodárstva je našou hlavnou ambíciou i naďalej znižovať množstvo obalového materiálu a maximálne podporiť recyklovatelnosť obalov všetkých produktov.

Na tento účel sme vypracovali celofiremnú stratégiu a vytvorili efektívnu cestu ako obaly využívať.

Zníženie uhlíkovej stopy

Na základe globálnych cieľov Parížskej dohody sme sa zaviazali znížiť do roku 2025 produkciu emisií CO2 o 30 %, a to v porovnaní s rokom 2010. Na dosiahnutie tohto cieľa sme pripravili plán a vytýčili oblasti, v ktorých môžeme dosiahnuť najmarkantnejšie výsledky. Už v roku 2021 sa nám podarilo znížiť emisie CO2 o 21 %.

Neplytváme potravinami

Sme naozaj hrdí, že sa nám podarilo zastaviť plytvanie potravinami v továrňach. V roku 2020 bol všetok zvyškový materiál vhodný na konzumáciu využitý buď ako krmivo pre zvieratá alebo na kompostovanie.

Životné prostredie | Príbehy

Obehové hospodárstvo

Podporujeme obehové hospodárstvo vývojom lepších obalov

Podobne ako mnoho našich spotrebiteľov aj nás znepokojuje veľký nárast plastového odpadu na planéte. V súlade s našimi cieľmi v oblasti obehového hospodárstva sme vytvorili obalovú stratégiu, v rámci ktorej plánujeme eliminovať nadbytočný obalový materiál a súčasne podporiť úplnú recyklovateľnosť všetkých našich obalov.