Politika integrovaného systému riadenia

Spoločnosť Intersnack Slovensko, a.s., ako kľúčový hráč na trhu slaných pochutín, ktorý je na vedúcej pozícii  v kategórii zemiakových  lupienkov, si uvedomuje, že bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je trvalou súčasťou jeho činností a v rámci svojej stratégie riadenia výroby a hospodárenia s energiou sa preto zaväzuje:

  • Realizovať  pravidelnú identifikáciu a hodnotenie pracovných rizík za účelom predchádzania vzniku nežiadúcich udalostí a prijímanie opatrení k ochrane zdravia zamestnancov a zlepšovania pracovného prostredia a pracovných podmienok na všetkých pracoviskách spoločnosti.
  • Riadiť v rámci trvale udržateľného rozvoja energetickú náročnosť svojich činností a kontinuálne ju znižovať, preferovať také zariadenia a riešenia, ktoré sú energeticky najlepšie.
  • Neustále zlepšovať systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
  • Spoločnosť Intersnack Slovensko, a.s., neustále sleduje a hľadá cesty a nástroje vedúce k zavádzaniu najnovších technológií a postupov v energetických oblastiach výroby a distribúcie slaných pochutín.
  • Dodržovať právne a iné predpisy, vrátane medzinárodne uznávaných dokumentov ako sú ISO 50001 a iných dokumentov, ktoré sa týkajú našej spoločnosti.
  • Posilňovať vedomie zamestnancov v oblasti ochrany vlastného zdravia a zdravia svojich kolegov, klásť dôraz na osobnú zodpovednosť za presadzovanie a dodržiavanie právnych a iných predpisov pri práci a to vrátane vedúcich zamestnancov na všetkých úrovniach vedenia.
  • Komunikovať Politiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci všetkým obchodným partnerom, dodávateľom, návštevníkom spoločnosti Intersnack Slovensko, a.s., a verejnosti.
  • Vyžadovať plnenie princípov Politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci od všetkých obchodných partnerov a návštěvníkov nachádzajúcich sa v areáli spoločnosti Intersnack Slovensko a.s.

 

V Trenčíne, dňa 7.6.2015                                                           

                                                                              Predstavenstvo spoločnosti Intersnack Slovensko, a.s.